Przeskocz do treści

Pedagog szkolny

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

  • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
    i edukacyjnych ucznia,
  • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w szkole,
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • udzielanie porad i konsultacji,
  • podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  • działanie na rzecz zorganizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pedagogami w naszej szkole są:
mgr Magdalena Aust, mgr Aneta Maciejewska, mgr Danuta Waligóra

Godziny pracy pedagogów:

informacja wkrótce