Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
« POWRÓT

ORGANIZACJA PRACY


ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp. ma 33 oddziały klas I-VI i 1 oddział przedszkolny, w których łącznie uczy się 780 uczniów klas I-VI oraz 20 dzieci z oddziałów przedszkolnych. Zajęcia dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawcze prowadzi 65 nauczycieli. Obsługę techniczną oraz administracyjną stanowi 11 osób.

Nauka podzielona jest na trzy etapy:

 • etap wychowania przedszkolnego,
 • I etap edukacyjny - edukacji wczesnoszkolnej,
 • II etap edukacyjny - klasy IV - VI.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych realizują program wychowania przedszkolnego. Takie rozwiązanie pozwala na wczesną diagnozę środowiska rodzinnego dzieci, na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną oraz otoczenie dzieci potrzebujących pomocy wcześniejszą i bardziej wszechstronną opieką terapeutyczną.
Czteroletnia praca z dziećmi przyczynia się do integracji zespołu uczniowskiego i budowania silnej więzi emocjonalnej między uczniami i nauczycielami.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie wszystkich klas I-VI pracują, od roku szkolnego 2014/2015, z nową podstawą programową.

Uczniowie klasy pierwszej uczą się języka angielskiego lub niemieckiego. Od 1 września 2014r. również dzieci z oddziałów przedszkolnych uczą się języka angielskiego. Istnieje możliwość podjęcia przez uczniów nauki drugiego języka obcego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Korzystają z pomocy logopedycznej oraz innych zajęć terapeutycznych i dydaktyczno - wyrównawczych.

Sala gimnastyczna jest wykorzystywana przez 12 godzin dziennie. Oprócz zajęć lekcyjnych odbywają się tu treningi Międzyszkolnego Klubu Sportowego - siatkówka, UKS Iuventa - hokej, piłka ręczna, piłka nożna, UKS Taekwondo, zapasy. Część boiska szkolnego jest wydzielona na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową.

Poza nauką uczniowie mają możliwość działalności pozalekcyjnej w Szkolnym Kole Krajoznawczo - Turystycznym, w kółkach:  recytatorskim, polonistycznym, historycznym, teatralnym, matematycznym, informatycznym, regionalnym, plastycznym, flażoletowym, tanecznym. Uczniowie samodzielnie prowadzą sklepik "Grosik". Działa Samorząd Uczniowski.

Zajęcia trwaja 5 dni w tygodniu.

W bieżącym roku szkolnym Szkoła pracuje w dwóch budynkach:

 1. na ulicy Dąbrowskiego - uczniowie klas I-IV,
 2. na ulicy Lipowej - uczniowie klas V-VI i uczniowie z oddziału przedszkolnego.

Rozkład zajęć przedstawia się następująco:
        na ulicy Dąbrowskiego:                                            na ulicy Lipowej:
 
1.      8.00  -   8.45 przerwa 5 min.
  2.      8.50  -   9.35 przerwa 15 min.
  3.      9.50  - 10.35 przerwa 15 min.
  4.    10.50  - 11.35 przerwa 20 min.
  5.    11.55  - 12.40 przerwa 20 min.
  6.    13.00  - 13.45 przerwa 20 min.
  7.    14.00  - 14.45 przerwa 15 min.
  8.    14.55  - 15.40 przerwa 10 min.
  9.    15.45  - 16.30 przerwa 5 min.


Uczniowie klas 0 - III pracują w systemie zintegrowanym i w zależności od potrzeb zajęcia są regulowane przerwami.


SPRAWY PORZĄDKOWE

W celu usprawnienia kontaktu nauczycieli z rodzicami oraz ujednolicenia przepływu ważnych informacji ze szkoły do domu i odwrotnie, zaleca się:

1. Obowiązkowe przekazanie przez rodziców wychowawcy klasy numeru telefonu do domu lub do pracy. W razie braku - mogą to być numery telefonów do dziadków, krewnych czy sąsiadów, ale konieczne jest aby wcześniej uzgodnić z tymi osobami, by wiadomość na pewno została natychmiast przekazana.

2. Obowiązek posiadania przez każdego ucznia dzienniczka, który powinien być jedynym źródłem i miejscem przepływu informacji na linii szkoła - dom. Wszelkie odwołania lekcji czy zmiany planu będą podawane poprzez informację w dzienniczku. Również zwolnienia dzieci przez rodziców powinny być przekazane wychowawcy w powyższy sposób.


BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

1. W celu materialnego zabezpieczenia uczniów przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, każdy uczeń powinien być ubezpieczony. Decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej podejmuje Rada Rodziców, wybierając najkorzystniejszą ofertę.

2. Dyrekcja Szkoły prosi, aby dzieci przychodziły na zajęcia nie wcześniej niż 15 minut przed przerwą poprzedzającą zajęcia, a rodzice oczekiwali na swoje dzieci przed wejściem do szkoły, na boisku szkolnym.

3. Biuro rzeczy znalezionych znajduje się w portierni Szkoły.

4. Prosimy również o niepalenie tytoniu w obrębie Szkoły, a także o nie wprowadzanie psów na boisko szkolne.


POMOC PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA
Rodzice, którzy zaobserwowali u swoich dzieci problemy z nauką, bądź mają kłopoty wychowawcze, mogą skorzystać z następujących form pomocy:
 • Pierwszy kontakt winien nastąpić z wychowawcą klasy.
 • W przypadkach szczególnych należy kontaktować się z pedagogami szkolnymi - mgr Moniką Spławską i mgr Renatą Łukaszewską lub z psychologiem szkolnym - mgr Martą Kostecką-Rogowską.
 • W razie potrzeby przeprowadzenia badań specjalistycznych należy skorzystać z pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (Środa Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 61 285 32 07).
 • Dla dzieci wymagających pomocy proponujemy:

               - zespoły korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów skierowanych na tę formę pomocy przez poradnię,
               - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
               - zajęcia dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Każda z wymienionych form pomocy wymaga konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz wychowawcą. Wszelkich informacji na temat organizacji zajęć udzielają pedagog szkolny, psycholog i wicedyrektorzy Szkoły.


KONTAKTY RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI
Ze względu na specyfikę pracy w szkole - nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki - prosimy o stosowanie poniższych form kontaktu:
 1. Najszybszą i najlepszą formą kontaktu jest kontakt telefoniczny poprzez Sekretariat Szkoły - tel. 61 286 70 50, należy kontaktować się tylko podczas przerw międzylekcyjnych. W czasie lekcji nauczyciele nie będą proszeni.
 2. Każdego dnia, przed lub po zajęciach lekcyjnych danego nauczyciela, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 3. Podczas oficjalnych spotkań organizowanych przez szkołę, zgodnie z poniższym harmonogramem:
 • konsultacje raz w tygodniu, w wybranym przez nauczyciela dniu ⇔ pobierz plik
 • zebrania klasowe:
         7 września 2015r. - oddz. przedszkolny, 8 września 2015r. - klasy I i IV, 9 września 2015r. - klasy II i V, 10 września 2015r. - klasy III i VI,
         28 października 2015r. - oddz. przedszkolny, 27 października 2015r. - klasy I i IV, 28 października 2015r. - klasy II i V, 29 października 2015r. - klasy III i VI,
         8 lutego 2016r. - oddz. przedszkolny, 2 lutego 2016r. - klasy I i IV, 3 lutego 2016r. - klasy II i V, 4 lutego 2016r. - klasy III i VI,
          19 kwietnia 2016r. - klasy I i IV20 kwietnia 2016r. - klasy II i V21 kwietnia 2016r. - klasy III i VI, 27 kwietnia 2016r. - oddz. przedszkolny.

KLASY INTEGRACYJNE
Nasza Szkoła posiada już dwudziestoletnią tradycję w tworzeniu klas integracyjnych. W latach 90-tych zawiązało się w Środzie Koło Rodziców Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej. Rodzice dążyli do tego, aby ich dzieci mogły uczyć się w szkole masowej. Dwie pierwsze klasy integracyjne (I i II) powstały w roku szkolnym 1994/1995. Dla celów klas integracyjnych zaadoptowano salę znajdującą się na parterze.
Dzięki klasom integracyjnym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają szansę na codzienny kontakt z rówieśnikami oraz współdziałanie w społeczności szkolnej i klasowej. Pobudza to ich wiarę we własne możliwości i motywuje do przezwyciężania trudności. Pozostałym dzieciom integracja daje szansę niesienia pomocy słabszym, uczy wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeby.

Zespoły klasowe szybko zostały zintegrowane dzięki:
 • specjalnie opracowanym scenariuszom zajęć terapeutycznych - porozmawiajmy o niepełnosprawności
 • zajęciom pozalekcyjnym.
Do klasy integracyjnej uczęszcza od piętnastu do dwudziestu uczniów, w tym 3-5 dzieci, które posiadają orzeczenia kwalifikacyjne do kształcenia w klasie integracyjnej. Obecnie w szkole są trzy oddziały integracyjne: 2d, 3e i 4a. Praca w klasie integracyjnej oparta jest na doświadczeniach z lat poprzednich. Pracę nauczycieli nauczania początkowego i nauczycieli przedmiotów koordynują nauczyciele wspierający, specjaliści oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i surdopedagogiki, a ponadto współpracują z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym. Z pomocy tych specjalistów mogą korzystać nie tylko dzieci, ale także ich rodzice. Mogą oni otrzymać wskazówki, jak należy pracować z dzieckiem, aby proces psychoedukacji przebiegał harmonijnie, a dzieci osiągały duże postępy. Sukces klas integracyjnych był możliwy między innymi dzięki otwartości nauczycieli na zmiany oraz emocjonalnemu i merytorycznemu wsparciu ze strony dyrekcji szkoły.

Uczniom naszej Szkoły oferujemy nieodpłatnie:

 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia usprawniające na basenie,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • udział w różnorodnych kołach zainteresowań.

Od 1 września 2014r. utworzona została, po raz pierwszy w tradycji Szkoły, obecna klasa sportowa - klasa Vc.

Od 1 stycznia 2007r. pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej.


BIBLIOTEKA
Biblioteka szkolna posiada ponad 17 tys. woluminów, oprócz dzieł najwybitniejszych gromadzi literaturę różnorodną pozwalającą na znalezienie lektury współbrzmiącej z psychicznymi i intelektualnymi potrzebami poszczególnych czytelników.

Gromadzi również środki audiowizualne (audio-booki, CD, DVD i inne - starsze), czasopisma, wycinki z czasopism zebrane w teczkach tematycznych. Dysponuje bogatym i różnorodnym księgozbiorem podręcznym i działem pedagogicznym. Powstał dział zbiorów regionalnych.

Biblioteka jako pierwsza w powiecie została skomputeryzowana. Bibliotekarze wykorzystują w pracy program Vulcan Biblioteka Szkolna - MOL. Czytelnia biblioteki szkolnej została wyposażona w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Prowadzone są różne formy pracy z czytelnikiem:
 • edukacja czytelnicza i informacyjna,
 • edukacja regionalna,
 • imprezy okolicznościowe.
Inspiruje się czytelnictwo poprzez:
 • wystawy tematyczne i rocznicowe,
 • spotkania autorskie,
 • wystawki nowości.
W ramach realizacji projektu "Pracownie komputerowe dla szkół", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymaliśmy wyposażenie multimedialnego centrum informacji. W jego skład wchodzi osiem komputerów z dostępem do Internetu, zaopatrzonych w oprogramowanie edukacyjne - multimedialne encyklopedie, słowniki, atlas, skaner i drukarkę laserową.

MCI - to realizacja projektu MEN, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Multimedialne Centrum Informacyjne służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz rodzicom jako źródło wiedzy i informacji. Jest multimedialną pracownią, uczestniczącą w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, w tym do korzystania z różnych źródeł informacji. Uczniowie mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do lekcji oraz rozwijania własnych zainteresowań. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych i innych materiałów medialnych.


Godziny otwarcia biblioteki: 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Bibliotekę prowadzi pani mgr Natasza Foder-Mikołajczak.


ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 17.00. Korzystają z niej uczniowie, których rodzice pracują zawodowo.

Zajęcia w świetlicy prowadzą panie: Joanna Szarzyńska-Nowak i Barbara Pietrzak oraz asystenci, a także nauczyciele realizujący zajęcia w ramach godzin z 42 art. KN. 

Kontakt telefoniczny - bezpośrednio z wychowawcami świetlicy: 61 286 70 58 lub przez Sekretariat Szkoły.

Świetlica szkolna wspomaga pracę szkoły w zakresie wyrównywania braków i opóźnień w nauce. Dzieci są zapoznawane z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania wolnego czasu. Mogą rozwijać indywidualne zainteresowania.

Prowadzone są między innymi:

 • gry i zabawy na dywanie - elementy rekreacji, wypoczynku,
 • gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, sportowe, elementy tańca, gry umysłowe,
 • zajęcia plastyczne - dzieci poznają różne techniki plastyczne, zabawy i eksperymenty plastyczne,
 • zajęcia umuzykalniające - śpiew, słuchanie muzyki, rytmika,
 • czytelnictwo - bajki, komiksy,
 • spotkania z komputerem.
Uczniowie w pokoju cichej pracy przy pomocy wychowawcy mogą odrabiać zadania domowe.

GABINET STOMATOLOGICZNY I PIELĘGNIARSKI

Gabinet pielęgniarki czynny od godz. 8.00 do godz. 15.00
Pielęgniarka  p. Jolanta Kowalska - tel. 61 286 70 56

Gabinet stomatologiczny czynny:

 • wtorek, środa, piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 • poniedziałek, czwartek w godz. od 12.00 do 18.00

Lekarz stomatolog p. Monika Walawender - tel. 61 286 70  57

 • Rodzice dzieci, które są uczulone na leki lub regularnie muszą je zażywać, np. przy cukrzycy, astmie itp. proszeni są o  przekazanie tych informacji pielęgniarce szkolnej oraz wychowawcy klasy.

 

 • Rodzice dzieci korzystających z prywatnych gabinetów stomatologicznych proszeni są o pisemne powiadomienie stomatologa szkolnego.

STOŁÓWKA

Ze stołówki szkolnej korzystają wszyscy uczniowie szkoły od klasy 0 do VI.

W czasie przerw śniadaniowych uczniowie jedzą śniadanie z herbatą.

Uczniowie mogą wykupić kartę obiadową na zasadach określonych przez "Stołówki Gminne". Koszt jednego obiadu dla ucznia naszej szkoły wynosi 4,10 zł.

Sala jadalni znajduje się na parterze budynku Szkoły.

Obiady wydawane są codziennie w godzinach od 11.30 do 14.00.

SEKRETARIAT
Sekretariat Szkoły prowadzi p. Agata Paluszkiewicz
« POWRÓT